โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง
228 ม.1  ตำบลศรีเตี้ย  อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 51130
เบอร์โทรศัพท์ 053-980678
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง

วัน เดือน ปี

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

21 พฤษภาคม 2563

กิจกรรมประเพณีสรงน้ำพระเจ้าตนหลวง

นายแก้ว แก้วประเสริฐ, นายวุฒิกร บุญมายอง

1 กรกฎาคม 2563

กิจกรรมปฐมนิเทศ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

16 กรกฎาคม 2563

กิจกรรมไหว้ครู

นายแก้ว แก้วประเสริฐ, นายวุฒิกร บุญมายอง

18-19 กรกฎาคม 2563

กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้เรียน ครั้งที่ 1

นายวุฒิกร บุญมายอง

29 กรกฎาคม 2563

กิจกรรมวันภาษาไทย

พระบัณฑิต ปณฺฑิตพรหมฺวํโส

24 กรกฎาคม 2563

กิจกรรมผลิตสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา

พระทวีศักดิ์ เทวสิริ, นางสาวอาภัสรา ปินตาวะนา

11 กันยายน 2563

กิจกรรมพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา

พระทวีศักดิ์ เทวสิริ, นางสาวอาภัสรา ปินตาวะนา

30 ตุลาคม 2563

กิจกรรมประกวดโคมลอยของนักเรียน

นายแก้ว แก้วประเสริฐ, นายวุฒิกร บุญมายอง

ธันวาคม 2563

กิจกรรมเข้าค่ายปฏิบัติธรรมประจำปี

นายโจโม เครือฟ้าพิลาศ, นางสาวนิศารัตน์ กันทะสุ

12-13 ธันวาคม 2563

กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้เรียน ครั้งที่ 2

นายวุฒิกร บุญมายอง

ธันวาคม 2563 –

มกราคม 2564

กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ

พระทวีศักดิ์ เทวสิริ, นางสาวอาภัสรา ปินตาวะนา

มกราคม 2564

มีนาคม 2564

กิจกรรมแนะแนวทางการศึกษา

นายแก้ว แก้วประเสริฐ, นางสาวเมลาณี บังคมเนตร

12 มกราคม 2564

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้เรียน

พระบัณฑิต ปณฺฑิตพรหมฺวํโส, นางสาวเยาวลักษณ์ ส่งเสริม

12 มกราคม 2564

กิจกรรมป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

พระบัณฑิต ปณฺฑิตพรหมฺวํโส, นางสาวเยาวลักษณ์ ส่งเสริม

22 มกราคม 2564

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษาและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

นางสาวเยาวลักษณ์ ส่งเสริม

1-26 กุมภาพันธ์ 2564

กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

พระทวีศักดิ์ เทวสิริ, นางสาวอาภัสรา ปินตาวะนา

2 เมษายน 2564

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

เมษายน 2564

กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

นายแก้ว แก้วประเสริฐ, นายวุฒิกร บุญมายอง

ตลอดปีการศึกษา 2563

กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

พระทวีศักดิ์ เทวสิริ, นางสาวอาภัสรา ปินตาวะนา

ตลอดปีการศึกษา 2563

กิจกรรมนิเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา

พระไพโรจน์ ปญฺญาวชิโร

ตลอดปีการศึกษา 2563

กิจกรรมออมทรัพย์นักเรียน

นายโจโม เครือฟ้าพิลาศ, นางสาวนิศารัตน์ กันทะสุ

ตลอดปีการศึกษา 2563

กิจกรรมโรงเรียนสะอาดปราศจากขยะ

นายโจโม เครือฟ้าพิลาศ, นางสาวนิศารัตน์ กันทะสุ


17 พ.ค. 65 กิจกรรมปฐมนิเทศ
พระปัณณทัตปกรณ์ ปุณฺณทตฺโต
17 พ.ค. 65 ถึง 29 มี.ค. 66 กิจกรรมนิเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
พระทวีศักดิ์ เทวสิริ, นางสาวอาภัสรา ปินตาวะนา
17 พ.ค. 65 ถึง 29 มี.ค. 66 กิจกรรมออมทรัพย์นักเรียน
นายพัฒนชัย อาสาพิทักษ์ไพร
17 พ.ค. 65 ถึง 29 มี.ค. 66 กิจกรรมโรงเรียนสะอาดปราศจากขยะ
นายโจโม เครือฟ้าพิลาศ
23 พ.ค. 65 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา

พระปัณณทัตปกรณ์ ปุณฺณทตฺโต, นายแก้ว แก้วประเสริฐ
28 พ.ค. 65 ถึง 30 พ.ค. 65 กิจกรรมประเพณีสรงน้ำพระเจ้าตนหลวง
นายแก้ว แก้วประเสริฐ
31 พ.ค. 65 กิจกรรมผลิตสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา
พระทวีศักดิ์ เทวสิริ, นางสาวอาภัสรา ปินตาวะนา
02 มิ.ย. 65 กิจกรรมไหว้ครู
นางสาวนิศารัตน์ กันทะสุ, นายพัฒนชัย อาสาพิทักษ์ไพร
04 มิ.ย. 65 ถึง 05 มิ.ย. 65 กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้เรียน ครั้งที่ 1
พระบัณฑิต ปณฺฑิตพรหมฺวํโส
27 ก.ค. 65 กิจกรรมวันภาษาไทย
พระบัณฑิต ปณฺฑิตพรหมฺวํโส
05 ส.ค. 65 กิจกรรมพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา
พระทวีศักดิ์ เทวสิริ, นางสาวอาภัสรา ปินตาวะนา
04 พ.ย. 65 กิจกรรมประกวดโคมลอยของนักเรียน
นายแก้ว แก้วประเสริฐ
29 พ.ย. 65 กิจกรรมป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
นายโจโม เครือฟ้าพิลาศ
18 ธ.ค. 65 ถึง 23 ธ.ค. 65 กิจกรรมเข้าค่ายปฏิบัติธรรมประจำปี
พระบัณฑิต ปณฺฑิตพรหมฺวํโส
20 ธ.ค. 65 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้เรียน
นางสาวเยาวลักษณ์ ส่งเสริม
24 ธ.ค. 65 ถึง 25 ธ.ค. 65 กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้เรียน ครั้งที่ 2
พระบัณฑิต ปณฺฑิตพรหมฺวํโส
06 ม.ค. 66 ถึง 31 มี.ค. 66 กิจกรรมแนะแนวทางการศึกษา
นายพัฒนชัย อาสาพิทักษ์ไพร, นายวุฒิกร บุญมายอง
09 ม.ค. 66 ถึง 27 ก.พ. 66 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
พระทวีศักดิ์ เทวสิริ, นางสาวเมลาณี บังคมเนตร
19 ม.ค. 66 ถึง 20 ม.ค. 66 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษาและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
นายแก้ว แก้วประเสริฐ
08 ก.พ. 66 ถึง 09 ก.พ. 66 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ศึกษาเรียนรู้นอกสถานศึกษาฯ)
พระทวีศักดิ์ เทวสิริ, นางสาวอาภัสรา ปินตาวะนา
09 มี.ค. 66 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
พระปัณณทัตปกรณ์ ปุณฺณทตฺโต
01 เม.ย. 66 ถึง 22 เม.ย. 66 กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
นายบุญเกิด ล้างป่า
01 พ.ค. 66 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
พระทวีศักดิ์ เทวสิริ, นางสาวเมลาณี บังคมเนตร