โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง
228 ม.1  ตำบลศรีเตี้ย  อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 51130
เบอร์โทรศัพท์ 053-980678
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
   โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง ตั้งอยู่เลขที่ ๒๒๘ หมู่ที่ ๑ ตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน เป็นโรงเรียนที่สัดกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดให้เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม บาลี มาตั้งแต่ปี พ..๒๕๒๔ โดยมีท่านพระครุสุนทรธรรมานุรักษ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดหล่ายแก้ว อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลศรีเตี้ย และอดีตเจ้าอาวาสวัดพระเจ้าตนหลวง เป็นเจ้าสำนักเรียน เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนแห่งนี้ขึ้นมาเริ่มแรกได้จัดให้มีการศึกษาเฉพาะแผนกธรรม บาลี และต่อมาในปี พ..๒๕๓๖ โรงเรียนได้เปิดทำการเรียนการสอนสายสามัญขึ้น โดยได้เปิดให้มีการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑๖ ทั้งนี้เพื่อเป็นการขยายโอกาสให้พระภิกษุสามเณรได้มีโอกาสเรียนรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมควบคู่กันไป ทั้งนี้ได้รับการอนุญาตจัดตั้งให้เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาขึ้นเมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ โดยมีท่านพระครูสุนทรธรรมานุรักษ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเจ้าตนหลวง เป็นผู้รับใบอนุญาต มีพระสมุห์ลมัย ฐิตธมฺโม อดีตเจ้าอาวาสวัดหล่ายแก้ว ดำรงตำแหน่งผู้จัดการโรงเรียน และมีพระมหาปรีชา อาจารภทฺโท เลขาธิการเจ้าคณะจังหวัดลำพูน วัดพระธาตุหริภุญชัยวรวิหาร ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ มีบุคลากรทั้งหมด ๗ รูป/คน ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโรงเรียนได้มีการพัฒนามาโดยตลอด ในปัจจุบันโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง มีบุคลากรทั้งหมด  ๑๔  รูป/คน โดยมีพระครูมหาพุทธาภิรักษ์ เจ้าอาวาสวัดพระเจ้าตนหลวงดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการโรงเรียน มี พระไพโรจน์ ปญฺญาวชิโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเจ้าตนหลวงดำรงตำแหน่งเป็น ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง มีพระทวีศักดิ์ เทวสิริ ดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการ