โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง
228 ม.1  ตำบลศรีเตี้ย  อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 51130
เบอร์โทรศัพท์ 053-980678
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

สัญลักษณ์พระพุทธรูป หมายถึง พระเจ้าตนหลวง (พระเจ้าหลีกเคราะห์)  ซึ่งเป็นพระประธานในวิหารวัดพระเจ้าตนหลวง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของวัดพระเจ้าตนหลวงซึ่งเป็นสถานที่ที่โรงเรียนตั้งอยู่

สัญลักษณ์เมฆ หมายถึง ความร่มเย็น อุดมสมบูรณ์ของท้องถิ่นล้านนา

กรอบวงกลมลายไทย หมายถึง เอกลักษณ์ของความเป็นไทย

วงประกอบนอก มีข้อความอันเป็นปรัชญาของโรงเรียน ว่า “นิมิตฺตํ สาธุ รูปานํ กตญฺญู กตเวทิตา” ความกตัญญูรู้คุณ เป็นเครื่องหมายแห่งคนดี