โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง
228 ม.1  ตำบลศรีเตี้ย  อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 51130
เบอร์โทรศัพท์ 053-980678
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา

โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวงมอบโอกาสทางการศึกษา

ให้ผู้เรียนมีความรู้ ควบคู่คุณธรรม

 

ปรัชญาของสถานศึกษา

“นิมิตฺตํ สาธุ รูปานํ กตญฺญู กตเวทิตา” ความกตัญญูรู้คุณ เป็นเครื่องหมายแห่งคนดี