โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง
228 ม.1  ตำบลศรีเตี้ย  อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 51130
เบอร์โทรศัพท์ 053-980678
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจของสถานศึกษา

พันธกิจข้อที่ ๑   ส่งเสริมระบบการจัดการศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วมให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรสถานศึกษา

พันธกิจข้อที่ ๒  พัฒนาองค์ความรู้บุคลากรด้านสื่อนวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

          พันธกิจข้อที่ ๓  พัฒนาระบบการจัดการศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ส่งผลกระทบต่อผู้เรียน

พันธกิจข้อที่ ๔    พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามหลักสูตรสถานศึกษา ให้มีทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษ ๒๑

 

เป้าหมายของสถานศึกษา

ข้อที่ ๑ โรงเรียนมีระบบบริหารการจัดการศึกษามีคุณภาพ เน้นการมีส่วนร่วม

ข้อที่ ๒ บุคลากรมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ข้อที่ ๓ ผู้เรียนสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

ข้อที่ ๔ ผู้เรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรสถานศึกษา มีทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษ ๒๑