โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง
228 ม.1  ตำบลศรีเตี้ย  อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 51130
เบอร์โทรศัพท์ 053-980678
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง 

เปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-ม.3 และมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-ม.6

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551