โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง
228 ม.1  ตำบลศรีเตี้ย  อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 51130
เบอร์โทรศัพท์ 053-980678
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับภาษาไทย) 20707
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับภาษาอังกฤษ) 20696
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 20697
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 20701
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระภูมิศาสตร์ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 20714
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 20699
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 20695
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 20700
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 20697
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 20700
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 20700
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 20714
แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 20700
แนวปฏิบัติการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 20695
แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 731.14 KB 20751
แผนปฏิบัติการการเงินปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.1 MB 20727
แผนปฏิบัติการประจำปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 641.37 KB 21394
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.35 MB 22985
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.51 MB 20702
แผนบริหารการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เชื้อไวไรสโคโรนา ๒๐๑๙ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 561.56 KB 20900
รายงานผลการประเมินตนเอง โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง ประจำปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.83 MB 21123
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 251.49 KB 20690
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.08 MB 19010
รายงานผลการประเมินตนเอง โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง ประจำปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.44 MB 19023
ปฏิทินการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง ปีการศึกษา 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 35.07 KB 18960
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 275.02 KB 18945
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 275.19 KB 2917
แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.98 MB 28
ปฏิทินกิจกรรมตามโครงการ โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง ปีการศึกษา 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 56.03 KB 30
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2565 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 90.11 KB 27
ปฏิทินการศึกษา นักเรียน ปีการศึกษา 2565 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 90.02 KB 27