โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง
228 ม.1  ตำบลศรีเตี้ย  อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 51130
เบอร์โทรศัพท์ 053-980678
ฝ่ายบริหาร

พระครูมหาพุทธาภิรักษ์
ผู้จัดการโรงเรียน

พระไพโรจน์ ปญฺญาวชิโร
ผู้อำนวยการโรงเรียน