โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง
228 ม.1  ตำบลศรีเตี้ย  อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 51130
เบอร์โทรศัพท์ 053-980678
ภาพกิจกรรม

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
( จำนวน 34 รูป / ดู 31 ครั้ง )
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
( จำนวน 5 รูป / ดู 107 ครั้ง )
การศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน
( จำนวน 2 รูป / ดู 111 ครั้ง )
อบรมหลักสูตรระยะสั้นจากวิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง
( จำนวน 5 รูป / ดู 107 ครั้ง )
กิจกรรมส่งเสริมเงินออม โครงการโรงเรียนธนาคารของโรงเรียน
( จำนวน 4 รูป / ดู 115 ครั้ง )
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้เรียน
( จำนวน 4 รูป / ดู 109 ครั้ง )
โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน
( จำนวน 5 รูป / ดู 109 ครั้ง )
กิจกรรมปฏิบัติธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
( จำนวน 1 รูป / ดู 141 ครั้ง )
กิจกรรมป้องกันยาเสพติด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
( จำนวน 10 รูป / ดู 150 ครั้ง )
สอบนักธรรมชั้นตรี ประจำปี พ.ศ. 2565
( จำนวน 4 รูป / ดู 203 ครั้ง )
ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล เพื่อการศึกษาของพระภิกษุ สามเณร โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง ประ
( จำนวน 17 รูป / ดู 474 ครั้ง )
รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564
( จำนวน 0 รูป / ดู 373 ครั้ง )