โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง
228 ม.1  ตำบลศรีเตี้ย  อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 51130
เบอร์โทรศัพท์ 053-980678
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : พระครูมหาพุทธาภิรักษ์
ตำแหน่ง : ผู้จัดการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2541-ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : พระไพโรจน์ ปญฺญาวชิโร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2553-ปัจจุบัน