โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง
228 ม.1  ตำบลศรีเตี้ย  อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 51130
เบอร์โทรศัพท์ 053-980678
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน "การศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่" (อ่าน 91) 14 ก.พ. 66
การศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน (อ่าน 106) 06 ก.พ. 66
ปฏิทินการศึกษา นักเรียน ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 114) 25 ม.ค. 66
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 108) 25 ม.ค. 66
แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 (อ่าน 109) 25 ม.ค. 66
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 259) 09 ก.พ. 65
ประกาศ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนระหว่างวันที่ ๑๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (อ่าน 353) 16 ก.ย. 64
ประกาศ ขยายเวลาจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ วันที่ ๑๖ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ (อ่าน 341) 11 ส.ค. 64
ประกาศ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนระหว่างวันที่ ๑๔ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ (อ่าน 359) 13 ก.ค. 64
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 453) 24 มิ.ย. 64
ปฏิทินการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 411) 24 มิ.ย. 64
รายงานผลการประเมินตนเอง โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 392) 24 มิ.ย. 64
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง 2561 (อ่าน 371) 24 มิ.ย. 64
รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 377) 15 มี.ค. 64
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 513) 29 พ.ย. 63
แผนบริหารการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เชื้อไวไรสโคโรนา ๒๐๑๙ (อ่าน 455) 06 ส.ค. 63
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 (อ่าน 869) 22 ก.ค. 63
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 (อ่าน 678) 22 ก.ค. 63
แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 (อ่าน 471) 22 ก.ค. 63
แผนปฏิบัติการการเงิน ปี 2563 (อ่าน 405) 21 ก.ค. 63
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง 2563-2565 (อ่าน 598) 21 ก.ค. 63
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 434) 13 ก.ค. 63
รายงานผลการประเมินตนเอง โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 483) 13 ก.ค. 63
ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1053) 13 ก.ค. 63
กำหนดการเปิด-ปิด ภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 447) 01 ก.ค. 63