โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง
228 ม.1  ตำบลศรีเตี้ย  อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 51130
เบอร์โทรศัพท์ 053-980678
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน "การศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่"
โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวงได้จัดกิจกรรม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน "การศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่" ณ พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา - เหมืองแม่เมาะ , ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จังหวัดลำปาง สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์, เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จังหวัดเชียงใหม่  เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้จากการแสวงหาประสบการณ์ตรงในแหล่งการเรียนรู้ที่มีอยู่จริง รวมทั้งเป็นการเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในด้านต่างๆ เช่น ทักษะในการแสวงหาความรู้ ทักษะทางสังคม ทักษะการคิด และอื่นๆ อีกมากมายซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 66