โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง
228 ม.1  ตำบลศรีเตี้ย  อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 51130
เบอร์โทรศัพท์ 053-980678
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวเยาวลักษณ์ ส่งเสริม

หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์