โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง
228 ม.1  ตำบลศรีเตี้ย  อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 51130
เบอร์โทรศัพท์ 053-980678
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวนิศารัตน์ กันทะสุ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

พระสิริสุตาภิรัต ติกฺขณาโณ